Monika Váňová

kouč a praktik EFT

Terapie / koučink

úleva od stresu a bolesti, získaní vnitřního klidu a psychické odolnosti

Specializuji se na oblast nevědomí. Je důležité si uvědomit, že nevědomí je složitý a individuální fenomén a vědomá kontrola nad ním je omezená.

Používám řadu terapeutických technik, které mohou pomáhat přístupu k nevědomým vzorcům, přesvědčením, emocím a pracovat s nimi:

Systemický koučink

Systemický koučink je metoda osobního rozvoje a podpory, která se zaměřuje na zkoumání a transformaci vztahů, systémů a dynamiky ve prospěch individuálního růstu a úspěchu. Tato forma koučinku vychází ze systémového myšlení a zahrnuje celistvý pohled na osobu a její interakce s okolím.

Zlepšení vztahů:

Systemický koučink pomáhá identifikovat a pochopit vzorce a dynamiku vztahů. Tím se zvyšuje schopnost komunikace, porozumění a spolupráce s ostatními lidmi, což vede ke zlepšení osobních a profesních vztahů.

Osobní růst:

Systemický koučink poskytuje prostor pro sebepoznání a reflexi. Pomáhá identifikovat a překonat omezené přesvědčení, bloky a zvyklosti, které brání osobnímu růstu. Klient získává jasnější obraz o svých hodnotách, potřebách a cílech, což mu umožňuje efektivněji uskutečňovat svůj potenciál.

Řešení problémů a rozhodování:

Systemický koučink pomáhá klientovi získat nové perspektivy a alternativní přístupy k řešení problémů. Klient se učí analyzovat situace z různých úhlů a nalézat kreativní a efektivní řešení. Kouč pomáhá klientovi vytvořit akční plány a strategie, které vedou k dosažení požadovaných výsledků.

Vyváženost a trvalá změna:

Systemický koučink podporuje klienta při dosahování vyváženého života a udržitelné změně. Pomáhá klientovi identifikovat priority, harmonizovat různé oblasti života a dosáhnout dlouhodobého rozvoje a spokojenosti.

Efektivní řízení systémů a organizací:

Systemický koučink je také aplikovatelný na firemní a organizační kontext. Pomáhá vedoucím pracovníkům a týmům rozvíjet efektivní komunikační dovednosti, řídit změnu a podporovat produktivní pracovní prostředí.

Je důležité si uvědomit, že výsledky systemického koučinku se mohou lišit v závislosti na individuálním zadání.

Technika EFT

Emotional Freedom Techniques (EFT), také nazývané jako ťukání, je relativně nová technika, která kombinuje prvky akupresury a psychologie k dosažení emocionálního uvolnění. Tato metoda se stala populární v posledních letech díky své jednoduchosti a efektivitě.

Emotional Freedom Techniques (EFT), také nazývané jako ťukání, je relativně nová technika, která kombinuje prvky akupresury a psychologie k dosažení emocionálního uvolnění. Tato metoda se stala populární v posledních letech díky své jednoduchosti a efektivitě.

Základem techniky EFT je ťukání, na specifické body na těle, které jsou propojeny s energetickými toky. Tento proces má podobné účinky jako akupunktura, ale namísto použití jehel se používá jednoduché ťukání, s prsty na určité body na těle. Tyto body zahrnují koncové body hlavy, očí, brady, pod pažemi a na ruce.

Během procesu ťukání, se zaměřujeme na určitý problém nebo situaci, kterou chceme řešit. Tento problém může být vzpomínka, fobie, strach, úzkost nebo jakýkoli jiný typ emočního bloku. Když se soustředíte na tento problém, řekneme si afirmaci nebo myšlenku, která se soustředí na problém a zapojujeme při tom i ťukání, na určitých místech těla.
Ťukání, pomáhá uvolnit blokace v energetickém systému těla, což může vést k většímu emočnímu uvolnění a snížení intenzity pocitů jako je úzkost.

Tento proces také pomáhá změnit způsob, jakým se na problém díváme, což může vést k trvalému řešení problému. EFT se používá k léčbě široké škály emocionálních obtíží. 

S technikou EFT lze pracovat v rámci osobního sezení, ale i na dálku online.

Pomocí techniky EFT si můžete odstranit příčinu zdravotních a vztahových obtíží.

Mechanismy stojící za EFT zahrnují deaktivaci amygdaly (stresové centrum v mozku) a hipokampu (centrum paměti), stejně tak podle nedávného výzkumu působí na zlepšení nervus vagus. 

Bylo také prokázáno, že EFT významně snižuje hladinu kortizolu, což je stresový hormon. 

Výzkum genové exprese ukazuje, že EFT má schopnost down-regulovat geny spojené se stresovou reakcí a up-regulovat nebo zlepšit imunitní funkce.

O osvětu a vědecký výzkum potvrzující účinnost techniky EFT se již přes 30 let zasazuje doktorka Peta Stapletonová. Která je klinický a zdravotní psycholog, přední světový výzkumník, autor a pedagog.

VIDEO >> PETA STAPLETONOVÁ O TECHNICE EFT

Další výraznou osobností je doktor Dawson CHURCH PhD, který prokázal účinnost EFT i na takové problémy, jako je PTSD ( posttraumatická stresová porucha), kterou trpí zejména váleční veteráni.

Nedávno ukončený výzkum vedený Dr. Dawsonem Churchem (USA), prokázal, že metoda EFT může regulovat až 72 genů, že pomáhá zlepšit spojení mezi neurony a zvýšit neuroplasticitu mozku. Kromě jiného významně zvyšuje plodnost žen – tedy i přirozené početí dítěte.

VIDEO >> DAWSON CHURCH O TECHNICE EFT

Technika Matrix reimprinting

Matrix Reimprinting je terapeutická metoda, která kombinuje prvky energetické psychologie, vizualizace a práce s vnitřními obrazy za účelem transformace traumatu a omezených přesvědčení. Byla vyvinuta a poprvé představena britským terapeutem Charlesem Dawsonem PhD.

Matrix Reimprinting se zakládá na přesvědčení, že negativní zážitky a traumata se mohou promítat do našeho energetického pole, které je symbolicky označováno jako „matrice“. Terapeut a klient společně pracují s těmito energetickými obrazy a přesvědčeními, aby je přeměnili a vytvořili nové pozitivní vzorce chování a myšlení.

Technika Matrix Reimprinting zahrnuje vizualizaci a znovuoživení traumatických událostí, kdy klient vstupuje do vnitřního obrazu minulého traumatu a komunikuje s vlastním mladším já. Terapeut vede klienta, aby přeměnil negativní emoce a přesvědčení spojená s danou událostí a nahradil je pozitivními.

Dalším důležitým aspektem Matrix Reimprintingu je práce s tzv. „Energetickými vlnami“, které představují vibrace emocí a energie spojené s traumatem. Terapeut společně s klientem pracuje s těmito vlnami, aby je transformovali na vyšší úroveň energie a dosáhli uzdravení.

Matrix Reimprinting se zaměřuje na přesvědčení a vzorce chování, které vznikají v dětství a mají vliv na současný život klienta. Cílem je uvolnit emocionální bloky, přepsat negativní přesvědčení a podpořit osobní růst a transformaci.

Je důležité si uvědomit, že Matrix Reimprinting je terapeutická technika, kterou provádějí kvalifikovaní terapeuti, kteří mají vhodné školení a zkušenosti. Pokud máte zájem o tuto terapii, je vhodné vyhledat certifikovaného terapeuta Matrix Reimprintingu, který vám může poskytnout potřebnou podporu a vedení.

Technika NLP

NLP (Neuro-lingvistické programování) je psychologická a komunikační metoda, která se zabývá studiem lidského chování, jazyka a myšlení. NLP se zaměřuje na to, jak lidé vnímají svět, jak komunikují s ostatními a jak tvoří vnitřní reprezentace svých zkušeností.

Zlepšená komunikace:

NLP nabízí techniky a nástroje, které pomáhají zlepšit komunikační dovednosti. Pomáhá porozumět verbálnímu i neverbálnímu jazyku a umožňuje efektivnější a jasnější komunikaci s ostatními lidmi.

Osobní rozvoj:

NLP poskytuje metody pro sebepoznání a seberozvoj. Pomáhá identifikovat a změnit negativní vzorce myšlení, omezující přesvědčení a chování, a nahradit je pozitivními a konstruktivními vzorci.

Řízení emocí:

NLP obsahuje techniky, které pomáhají v řízení emocí. Tyto techniky umožňují přehodnocení emocionálních reakcí, změnu negativních emocí a zlepšení emoční pohody.

Efektivnější učení:

NLP poskytuje strategie a techniky pro efektivní učení a zlepšení paměti. Pomáhá identifikovat preferované způsoby vnímání a učení, což umožňuje lepší zapamatování a porozumění novým informacím.

Rozvoj v profesním životě:

NLP je často používáno v oblasti osobního rozvoje a profesního koučinku. Pomáhá jednotlivcům rozvíjet dovednosti v oblasti vedení, motivace, prodeje, prezentací a týmové spolupráce.

Je důležité si uvědomit, že NLP je oblast s různými perspektivami a názory na jeho účinnost. Někteří lidé nalézají v NLP velký prospěch a využívají ji jako užitečný nástroj pro osobní růst a komunikaci, zatímco jiní mohou být skeptičtí k jejím tvrzením a přístupům. Je důležité si vybrat kvalifikovaného instruktora nebo terapeuta, pokud se rozhodnete využívat NLP.

Technika
Hlubinné abreaktivní regresí terapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie s regresí je terapeutický přístup, který se zaměřuje na prozkoumání a léčení hlubších, nevědomých emocionálních vzorců a traumat, které mohou ovlivňovat současné chování a psychické blaho jedince.

Tento terapeutický přístup často využívá technik regrese, které umožňují klientovi přesunout se zpět do minulosti a znovu prožít nezpracované traumatické události nebo emoční stavy, které jsou spojené s aktuálními problémy nebo obtížemi. Cílem je dosáhnout emočního uvolnění a uzdravení těchto starých zranění.

Během regrese se klienti často ponořují do stavu prohloubeného vědomí, který jim umožňuje přistupovat k nevědomým obsahům, emocím a vzpomínkám. Terapeut může klienta provázet skrze proces regrese, pomáhat mu vyjádřit a zpracovat potlačené emoce, získat nové pochopení nebo perspektivu na danou událost a případně nalézt cesty k uzdravení a transformaci.

Hlubinná abreaktivní psychoterapie s regresí může být užitečná pro jedince, kteří se potýkají s opakujícími se vzorci chování, problémy ve vztazích, nezpracovanými traumaty nebo silnými emocionálními stavy.

Tento terapeutický přístup vyžaduje zkušeného terapeuta, který má odpovídající školení a znalosti v oblasti práce s nevědomými obsahy a regresí.

Bylinková poradna

Během bylinkové poradny, otestuji možné příčiny vašich zdravotních problémů. Měření provádím intuitivně za pomocí vzorníku bylin. V případě zájmu doporučím i individuální čaj na míru.

Zaměřuji se na zkoumání energetické nerovnováhy, posouzení tělesných systémů a vyhodnocení celkového zdraví a stavu klienta. Bylinková poradna může být užitečná pro ty, kteří hledají alternativní způsoby léčby, mají zájem o bylinky a přírodní metody, nebo chtějí rozšířit své možnosti péče o zdraví.

Jelikož se zabývám i psychosomatikou, mohu vám sdělit i možná témata, která s přetíženou oblastí často souvisí. Díky novým znalostem si můžete rozšířit pohled na souvislosti s vaším onemocněním. Pochopíte co vám chce vaše tělo sdělit. Dozvíte se o dalších možných přístupech a technikách, které umožňují odstranit příčiny psychosomatických obtíží. Spolu s odstraněním příčiny se uvolní proudění toku energie v těle a nastává návrat k rovnováze.

A to by měl být náš cíl. Neboť rovnováha je to jediné, co tělo potřebuje k tomu, aby se mohlo samo uzdravit. Techniky se kterými pracuji mají vědecký základ, mám je vyzkoušené jak osobně, tak na stovkách klientů, kterým přináší úlevu a doslova mění život z peklíčka na pohodu.  

Bylinková poradna by měla být vnímána jako doplněk a podpora lékařské péče, nikoliv její náhrada.