Monika Váňová

kouč a praktik EFT

Zaměřeno na děti

Přednášky mají za cíl informovat rodiče a učitele o technikách, které pomáhají dětem zvládat jejich emoce. Tyto techniky mohou rodičům a učitelům přinést vhodnou podporu a nástroje, které budou použitelné v praxi a pomohou dětem v řízení a vyrovnávání se s emocemi.

Přednášky přinášejí prospěch nejen samotným dětem, ale i rodičům a učitelům. Děti se naučí lépe zvládat své emoce a podporovat emoční inteligenci. Dospělí získávají cenné znalosti a nástroje pro efektivní podporu a vedení dětí v jejich emočním růstu.

Moje osvěta může mít dlouhodobě pozitivní dopady na život dětí i dospělých, protože schopnost zvládat emoce je klíčová pro celkové zdraví a blaho jedince. 

Dříve byly emocionální dovednosti často opomíjeny a přednost měly pouze tvrdé, racionální dovednosti. Nicméně věda a společnost postupně začínají uznávat, že emocionální inteligence je klíčová pro šťastný a vyvážený život.

Naučit děti pracovat s emocemi a rozvíjet jejich emocionální inteligenci je jako dar, který jim poskytuje nástroje k pochopení a zvládání svých pocitů, k rozvíjení empatie vůči druhým a k budování silných mezilidských vztahů. To je nesmírně cenné, protože umožňuje dětem pochopit svět kolem sebe a lépe se vyrovnávat s různými životními situacemi.

Když děti pochopí, že emoce jsou normální a přirozená součást našeho života, nemusí se jich bát, ale mohou se naučit, jak s nimi zdravě zacházet a jak je integrovat do svého každodenního života. 

Techniky se kterými vás seznámím jsou pro děti lehce použitelné a může je uplatnit v různých situacích , které by mu mohly způsobit emoční nebo psychické obtíže.

Školní obtíže: Dítě se může potýkat se školními problémy, jako jsou obtíže s učením, nízká sebevědomí, šikanování (bullying) nebo obtíže s koncentrací. To může vést k emocionálnímu stresem a úzkosti.

Dovednosti a sebeuvědomění: Některé děti mohou mít potíže s rozpoznáváním a vyjadřováním svých emocí. Nemusí vědět, jak reagovat na různé situace, což může vést k frustraci a nejistotě.

Vztahové obtíže: Dítě může zažívat problémy s vrstevníky, s rodinou nebo s učiteli. Sociální interakce a vztahy mohou být složité a náročné, a pokud dítě nemá dostatečnou podporu, může to vést k emocionálním potížím.

Rodinné vztahy: Někdy jsou obtíže spojené s rodinnými vztahy, jako je rozvod, stěhování, ztráta blízké osoby nebo napětí v rodině. Všechny tyto situace mohou dítěti způsobit stres a nepohodlí.

Proč děti učit jak zvládat své emoce?

Práce s emocemi v raném věku může mít klíčový a pozitivní dopad na celou společnost. Děti, které jsou naučeny lépe porozumět a zvládat své emoce, mají tendenci vykazovat lepší sociální dovednosti, vyšší míru empatie a schopnost lépe spolupracovat s ostatními. 

To má následující důsledky:

1) Lepší mezilidské vztahy:

Děti, které jsou schopny lépe vyjadřovat a rozumět svým emocím, budou pravděpodobnější, že budou komunikovat o svých pocitech s ostatními. Toto otevřené komunikace vede ke zlepšení mezilidských vztahů, snižuje konflikty a vytváří respekt a porozumění.

2) Zlepšení výuky a školního prostředí:

Děti, které jsou schopny efektivněji zvládat své emoce, budou mít pravděpodobnější, že se budou lépe soustředit a absorbovat učivo ve škole. Toto může vést ke zvýšení úspěšnosti ve vzdělávání a snížení stresu ve školním prostředí.

3) Vytváření zdravějších rodinných vztahů:

Děti, které jsou vedeny k lépe pochopení a vyjadřování svých emocí, budou pravděpodobněji vybaveny k budování zdravých vztahů s rodinou. Otevřená komunikace a porozumění emocím mohou posílit rodinné vztahy a pomoci předcházet konfliktům.

Zvýšení celkového duševního zdraví:

Práce s emocemi může dětem poskytnout nástroje, jak lépe zvládat stres a emocionální výzvy. To může vést ke snížení rizika výskytu duševních poruch v dospělosti a podporovat celkové duševní blaho.

4) Otevřenost pro osobní růst a učení:

Děti, které jsou naučeny pracovat s emocemi, mají větší pravděpodobnost, že budou otevřené pro osobní růst a učení. Toto jim může pomoci sebevědomějšímu a radostnějšímu pohledu na svůj život a budou se snadněji vyrovnávat s různými životními výzvami.